langsuan

ที่ว่าการอำเภอ หลังสวน

คำขวัญอำเภอหลังสวน
        หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ
ที่อยู่อำเภอหลังสวน
       ถ.ประชาราษฏร์ ซอย 2 ต.ขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110
หมายเลขโทรศัพท์
0-7754-1009,0-7754-4530
หมายเลขโทรสาร
0-7754-1009,0-7754-4530
ข้อมูลทั่วไป
         "หลังสวน"  เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ประวัติการตั้งเมือง สมัยเริ่มแรกไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าบริเวณ
ที่ตั้งเมืองหลังสวนเดิมนั้น  มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล จึงมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันจน
กลายเป็นชุมชน และขยายเป็นเมือง   โดยอยู่ในอาณาเขตปกครองของเมืองชุมพร  ซึ่งมีศักดิ์เป็นเมืองตรี อันเป็นหนึ่งใน
หัวเมืองปักษ์ใต้ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ต่อมาปี พ.ศ.2427  รัชกาลที่  5  โปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะเมืองหลังสวน
เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพ ฯ  โดยมีพระจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองหลังสวน 
คนแรก   วันที่  13  กันยายน พ.ศ. 2449 ถึงปี พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 5   โปรดเกล้า ฯ ให้ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
ราชการใหม่ เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  (ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) 
จึงได้เปลี่ยนจากเมือง หลังสวนเป็น "จังหวัดหลังสวน"  ต่อมาได้ปรับปรุงเขตการปกครองเสียใหม่และได้ยุบจังหวัด 
หลังสวน เป็นอำนาจขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร  ตั่งแต่วันที่  1  เมษายน  2475 โดยมีหลวงปราณีประชาชนเป็นนายอำเภอ
(ยุคใหม่)คนแรก    และในปี พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทยได้จัดลำดับชั้นอำเภอ   โดยยกฐานะอำเภอหลังสวนเป็น
 อำเภอชั้นเอกมีขุนผดุงแดนสวรรค์  (ฟุ้ง   รักราชการ) เป็นนายอำเภอชั้นเอก  และต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงแต่ตัว          
นายอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันอำเภอหลังสวน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร มีอาณาเขต  ดังนี้
      ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร
      ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอละแม      จังหวัดชุมพร
      ทิศตะวันออก    ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย   
      ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร

เนื้อที่/พื้นที่ 937 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฝนตกสม่ำสม่ำเสมอตลอดปี ตกชุกในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 
ข้อมูลการปกครอง
1. ข้อมูลตำบล มี 11 ตำบล
2. ข้อมูลหมู่บ้าน มี 141 หมู่บ้าน
3. ข้อมูล อบต. มี 10 อบต.
4. ข้อมูลเทศบาล มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองหลังสวน และ เทศบาลตำบลปาำำกน้ำหลังสวน
ข้อมูลด้านเศรษกิจ
อาชีพหลัก 1. เกษตรกรรม   
2. ประมง   
3. ค้าขาย
 
อาชีพเสริม รับจ้าง 
ธนาคาร มี 8 แห่ง ธนาคารทหารไทย โทร.0-7754-1233
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-7754-1371
ธนาคารออมสิน โทร.0-7754-1151
ธนาคารกสิกรไทย  โทร.0-7754-1277,0-7754-1266
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0-7754-1129
ธนาคารนครหลวงไทย  0-7754-1109
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-7754-1091
ธนาคารไทยพานิชย์  จำกัด 0-7755-1085/0-7755-1356-58
ธนาคกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ห้างสรรพสินค้า มี 2 แห่ง 1. ห้างอวยชัยสรรพสินค้า
2. ห้างโลตัส หลังสวน
ข้อมูลด้านสังคม
ด้านการศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา               โทร.0-7754-1050
โรงเรียนเมืองหลังสวน             โทร.0-7758-2153
วิทยาลัยการอาชีพ                    โทร.0-7754-4333
โรงเรีนชุมพรบริหารธุรกิจ         โทร.0-77541-752,0-7754-1753
โรงเรียนชลธารวิทยา                โทร. 0-7759-6058
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา    โทร.0-7755-1114
 
ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลหลังสวน                 โทร. 0-7754-1940
โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน       โทร. 0-7755-1249-50
สาธารณสุขอำเภอหลังสวน         โทร. 0-7754-4230
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอหลังสวน        โทร 0-7754-1111
สถานีตำรวจบ้านในหูต               โทร 0-7759-5135
   
ข้อมูลด้านประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 55,608  คน
จำนวนประชากรชาย รวม 27,663  คน
จำนวนประชากรหญิง รวม 27,945 คน
ข้อมูลด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ   ทุเรียน   มังคุด   เงาะ   กล้วยเล็บมือนาง  ลองกอง  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
  แม่น้ำหลังสวน
  คลองธัมมัง
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ   โรงงานไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม  ม.4  ต.วังตะกอ อำเภอหลังสวน  จังหวัด ชุมพร  
  โรงงานทวีศิลป์ปาล์มออยอินดัสทรี ม.18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จังหวัด ชุมพร  
  โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมหลังสวน ม.4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 
ข้อมูลด้านการคมนาคม
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  41
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  077-541210
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  077-541286
 
 
 
 

 

33

21 หน้าหลัก
61 ข้อมูลอำเภอหลังสวน
21 โครงสร้างบุคลากร
51 สินค้า OTOP
21 ข้อมูลตำบล หมู่บ้าน
21 ทำเนียบนายอำเภอ
21 หน่วยงานราชการอำเภอ
21 งานบริการอำเภอ

โครงการสำคัญของอำเภอ

 โครงการ SML

โครงการอยู่มีสุข
 

ท่องเที่ยว

44   การเดินทาง
44  แหล่งท่องเที่ยว
44  เทศกาลประเพณี
44  โรงแรมที่พัก
44  ร้านอาหาร
 

รวมเวบลิงค์


 
11
12
13
20
คนไทยดอทคอม
14
15
16
17
18